TESTIMONIALS

What our clients had to say about our services!

Seema Mahasingh

Republic Bank

 

In eerste instantie dacht ik dat ik dit niet nodig had. Er is voldoende te vinden online over productiviteit. Echter heb ik toch geparticipeerd met een open mind en ontdekte ik erna dat ik veel geleerd heb. Veel informatie zou ik online niet hebben opgezocht omdat ik er niet bij stilsta dat heel wat dingen, zowel privé als werkgerelateerd, belangrijk zijn voor productiviteit en dat tijd zo kostbaar is en dat het cruciaal is om zorgvuldig te overwegen hoe we onze tijd besteden. Wat ik meteen toepas in mijn personal life is “How I spend my time” en de “concept of opportunity cost”. The excersise on how to schedule my time spending and the purpose list, made me really think about what I do and how I do it. Decluttering is what i’ll start immediately (even though I already practice it but not to that extend). I only declutter stuff but not the mind and activities. I will also implement the 5S in the department immediately. I am glad and grateful that I was able to attend this workshop and I look forward to a productive future.

See the English translation of the testimonial below.

At first I thought I didn’t need this. There is enough information online about productivity. However, I still participated with an open mind and discovered afterwards that I learned a lot. I wouldn’t have looked up a lot of information online because I don’t realize that some things, both private and work related, are important for productivity and that time is so precious and it is important to help us divide our time. What I immediately apply in my personal life is “How do I spend my time” and the “concept of opportunity cost”. The exercise in planning my time use and the list of goals really made me think about what I do and how I do it. Decluttering is what I’ll start right away (even though I already practice it, but not to that extent). I only declutter things, but not the mind and activities. I will also immediately implement the 5S in the department. I am happy and grateful to have been able to attend this workshop and look forward to a productive future.

Fatum

 

De teambuilding was voor ons nieuw, effectief, leerrijk en vooral boven onze verwachtingen. Het is als een bom vol positivisme aangeslagen bij de collega’s. Wat vooral bij ons bijgebleven is, is om elke collega of klant met de 5B principes te benaderen.

See the English translation of the testimonial below.

For us, the team building was new, effective, educational and above all, beyond our expectations. It has caught on with colleagues as a bomb full of positivism. What has mainly stayed with us is to approach every colleague or customer with the 5B principles

Conservation International

 

De Teambuilding sessie had een goed doordachte opzet. Wij hebben het als prettig, leerrijk en heel rustgevend ervaren. Wij werden in de gelegenheid gesteld om over situaties na te denken en onze collega’s op een andere manier en in een prettige sfeer te ervaren. Er is ons geleerd dat samenwerken heel erg belangrijk is voor een bedrijf als we gezamenlijk betere resultaten willen behalen. Ook hebben wij geleerd dat als er iets mis gaat wij gewoon opnieuw kunnen beginnen en dat kalmte en rust heel erg belangrijk zijn om je balans te vinden. De focus is ook gelegd op het naar binnen gaan en naar compassie. De Teambuilding heeft echt effect gehad. Het heeft ervoor gezorgd dat wij issues van een positieve zijde bekijken en overbrengen naar onze collega’s. Wij hebben extra energie gekregen om het werk als een team voort te zetten en onze liefde voor het werk is versterkt. Collega’s lachen weer en maken plezier met elkaar en zijn weer graag op hun werk. Sinds de Teambuilding is de sfeer bij Conservation International veel beter.

 See the English translation of  the testimonial below.

The Teambuilding session was well thought out. We experienced it as pleasant, educational and very relaxing. We were given the opportunity to think about situations and to experience our colleagues in a different way and in a pleasant atmosphere. We have been taught that working together is very important for a company if we want to achieve better results together. We also learned that if something goes wrong we can just start over and that calm and tranquility are very important to find your balance. The focus was also placed on going within and having more compassion for self and others. The team building has really influenced the team. It has ensured that we view issues from a positive side and transfer them to our colleagues. We have received an extra boost to continue the work as a team and our love for the work has been strengthened. Colleagues laugh together again and have fun together and enjoy being back at work. Since the teambuilding, the atmosphere at Conservation International is much better.

INTEGRA MARINE & FREIGHT SERVICES N.V.

Teambuilding hebben wij als heel leerrijk ervaren. Het was prettig om te zien hoe iedereen spontaan mee deed, ook het management deed spontaan mee aan de meeste activiteiten. De 5B’s zijn ons bijgebleven. Verder was het ook heel goed dat wij onze problemen welke wij binnen het bedrijf ervaren kenbaar mochten maken met de gewenste oplossingen. De teambuilding heeft het hele team een motivatie boost gegeven en eventueel aanwezige scheidingslijnen doen vervagen. Men heeft tools meegekregen die mits degelijk ingezet, zowel zakelijk als persoonlijk, een positieve invloed kunnen hebben.

See the English translation of the testimonial below.

We’ve experienced the teambuilding as educational. It was a pleasure to see everyone participating spontaneous, even management participated spontaneous with most of the activities. The 5B’s stuck with us. It was good that we could present the problems, with the corresponding solutions, we face within the company. The teambuilding gave the whole team a motivational boost, and made dividers disappear. We received tools that, if used properly, can have a positive impact on your personal and professional life.

Marcha Chung

Southern Commercial Bank

 

Gedurende de sessie heb ik een positieve en leerrijke ervaring opgedaan. Ik heb geleerd dat klanten service een combinatie is van verschillende factoren die samen een geheel vormen. Zoals bij de 5B’s, daar is er een begin, middenstuk en het eind. Om de klant op de juiste manier van dienst te zijn, moest ik als eerst bij mezelf nagaan waaraan ik moet werken om het beter te kunnen doen. Zodra ik dat had geïdentificeerd, kon ik dan bewust ernaartoe werken om het toe te passen. In het begin ging het wat stroef, maar naarmate ik het vaker doe, zal het een deel van mij worden.  Het helpt mij om de klanten een betere service te bieden, zodat die met plezier zullen terugkomen en ook om een betere samenwerking te hebben met mijn collega’s. Lybra heeft d.m.v. de sessies, geholpen om mij bewust te maken van wat ik beter kan doen. Na de sessies, heb ik opgemerkt dat ik op het werk anders probeer te communiceren met de klanten en mijn collega’s. Ik durf nu iets meer te zeggen dan voorheen. Want tijdens de sessies heb ik geleerd dat ik moet zeggen wat ik wil. Er zijn zeker wel veranderingen binnen het team, we zijn nu veel vriendelijker naar elkaar toe. En we proberen elkaar te herinneren aan de punten waaraan wij zouden werken.

See the English translation of the testimonial below.

During the session I gained a positive and educational experience. I have learned that customer service is a combination of several factors that together form a whole. As with the 5B’s, there is a beginning, middle section and the end. In order to serve the customer in the right way, I had to first check with myself what I have to do to be better. Once I identified that, I could consciously work towards applying it. It was a bit rough at first, but as I do it more often, it will become part of me. It helps me to offer the customers a better service, so that they will come back with pleasure and also to have a better cooperation with my colleagues. Lybra has made me aware of what I could do better. After the sessions, I noticed that I try to communicate differently at work with the customers and my colleagues. I dare to say a little more now than before. Because during the sessions I learned that I have to say what I want. There are certainly changes within the team, we are now much friendlier towards each other. And we try to remind each other of the points we would be working on.

Rabia Adboelrahman

Nationale Ontwikkelings Bank

 

 

De MBTI sessies vonden plaats op een prettige manier en in een ontspannen sfeer. Er was niet alleen gedacht aan het overbrengen van informatie maar ook aan andere interactieve oefeningen zoals ontspanningsoefeningen en teambondingsactiviteiten. De training was in het engels maar wij kregen de ruimte om ons in het nederlands uit te drukken, waardoor wij onze gevoelens beter kenbaar konden maken. Daarnaast was de begeleiding goed. De locatie was ook zeer aangenaam en droeg bij aan de ontspannen sfeer tijdens de training. Het belangrijkste dat ik uit de training heb gehaald is mezelf beter leren kennen en begrijpen. Voorheen vroeg ik me altijd af waarom ik niet dacht zoals anderen, waarom ik over bepaalde dingen van mening verschilde, waarom ik dingen anders zie. De MBTI sessie leerde mij dat dat absoluut niet verkeerd is maar dat wij allen onze eigen preferenties hebben van waaruit wij functioneren. Doordat ik mijn collega’s beter heb leren begrijpen en snap hoe zij naar zaken kijken, is het onderlinge begrip beter geworden. De samenwerking is verbeterd want ook de communicatie is door de wetenschap van MBTI aangepast. Ik weet nu wat de preferenties van mijn collega’s zijn en kan nu daarop inspelen. Lybra heeft bijgedragen aan de bewustwording van mijn preferenties waardoor ik zaken eerst afweeg alvorens een besluit te nemen of mijn mening te geven; dit geldt zowel in mijn prive als professioneel leven. Ik ben me er nu van bewust dat ik graag praat, maar nu luister ik ook veel naar anderen. Ik probeer te begrijpen waarom iemand op een bepaalde manier denkt. Ik merk dat ik nu meer begrip heb voor anderen. Communiceren gaat ook makkelijker, omdat ik nu beter weet hoe ik met een bepaald persoon moet communiceren. In groepsverband werken is ook verbeterd. Ik probeer zoveel als mogelijk rekening te houden met de preferenties van de anderen. In een organisatie kan je geen eilanden hebben. Je moet samenwerken om een succes van te maken. MBTI geeft je de tools om deze samenwerking en andere zaken zoals communicatie, te verbeteren. Je hebt er als organisatie alleen maar baat bij als je de MBTI doet. Lybra is deskundig op dit gebied en begeleidt je er ook goed in. Bij hun voel je je ook vrij om je gewoon te uiten; wat van belang is voor een succesvolle training die bijdraagt aan je persoonlijke en professionele groei. Dit komt de organisatie alwaar je werkzaam bent ook ten goede.

Go MTBI! Thumbs up Lybra!

 See the English translation of the testimonial below.

The MBTI sessions took place in a pleasant way and in a relaxed atmosphere. The focus was not only transferring information but also other interactive exercises such as relaxation exercises and team bonding activities. The training was in English, but we were given the space to express ourselves in Dutch, so that we could make our feelings better known. In addition, the guidance was good. The location was also very pleasant and provided a relaxed atmosphere during the workout. The most important thing I got out of the training is getting to know and understand myself better. Before, I always wondered why I didn’t think like others, why I disagreed on certain things, why I see things differently. The MBTI session taught me that this is absolutely not wrong, but that we all have our own preferences from which we function. Because I have learned to understand my colleagues better and understand how they view things, mutual understanding has improved. Cooperation has improved because communication has also been adapted by MBTI science. I now know what my colleagues’ preferences are and can now respond to them. Lybra contributed to raising my awareness regarding my preferences so that I weigh things up before making a decision or giving my opinion; this applies both in my private and professional life. I am now aware that I like to talk, but now I also listen a lot to others. I try to understand why someone thinks in a certain way. I notice that I now have more understanding for others. Communicating is also easier, because I now know better how to communicate with a certain person. Working in groups has also improved. I try to take into account the preferences of the others as much as possible. You cannot have islands in an organization. You have to work together to make it a success. MBTI gives you the tools to improve this collaboration and other things like communication. As an organization, you only benefit from doing the MBTI. Lybra is an expert in this field and guides you well in it. With them you also feel free to just express yourself; which is important for a successful training that contributes to your personal and professional growth. This also benefits the organization where you work.

Go MTBI! Thumbs up Lybra!

Ashley Fung Loy

BNETS N.V.

 

 

De aanpak van Lybra heb ik als zeer prettig ervaren. De sessies waren ontspannen, de uitleg van de consultant was duidelijk en het sloot goed aan op de werksituatie bij BNETS. Verder vond ik de praktische aanpak heel positief, omdat het participatie en interactie teweeg bracht binnen de groep. Het meest waardevolle dat ik heb geleerd is dat het belangrijk is om zaken goed vast te leggen en dat een tool als BPMN hiervoor goed gebruikt kan worden. Hoe duidelijker iets is vastgelegd, hoe gemakkelijker het is om het proces te kunnen volgen, om fouten te kunnen ontdekken en om het te kunnen optimaliseren. Lybra heeft mij nieuwe tools bijgebracht die ik tijdens mijn werkzaamheden en ook in het dagelijkse leven kan toepassen. Deze tools dragen bij aan het op een efficiëntere en prettigere manier werken. Wij hebben sinds kort het 5S systeem wederom geïmplementeerd en dit draagt bij aan een goede en duidelijke workflow op de afdeling. Ook is het de bedoeling om verder te gaan om de BPMN tool te gebruiken voor het in kaart brengen van de overige processen binnen BNETS.

 See the English translation of the testimonial below.

I experienced Lybra’s approach as very pleasant. The sessions were relaxed, the consultant’s explanation was clear and it fitted in well with the work situation at BNETS. I also found the practical approach very positive, because it brought about participation and interaction within the group. The most valuable thing I have learned is that it is important to record things properly and that a tool like BPMN can be used for this. The more clearly something is recorded, the easier it is to be able to follow the process, to discover errors and to optimize it. Lybra has taught me new tools that I can use during my work and in everyday life. These tools contribute to working in a more efficient and pleasant way. We have recently implemented the 5S system again and this contributes to a good and clear workflow in the department. It is also the intention to continue to use the BPMN tool to map the other processes within BNETS.

Marcia Baumgart

Royal Torarica N.V.

 

 

Is een eye-opener en bewustwording voor mij. Ik raad dit iedereen aan, vooral degenen met veel eisende banen. En de manier waarop het werd gepresenteerd, met aandacht en meditatie, maakte het leuk en ontspannend om te volgen.
Nogmaals bedankt Sheetal & Krieshen.

See the English translation of the testimonial below.

It’s an eye opener & awareness for me’. I recommend this to everyone especially the ones with high demanding jobs.
And the way it was presented with mindfulness and meditation  intertwined  made it fun and relaxing to follow .
Thank you again Sheetal & Krieshen.

ABC Hogeschool

 

De teambuilding was heel leerrijk, de deelnemers waren enthousiast en wij mogen terugblikken op een teambuilding waarbij een ieder zijn of haar zegje heeft gedaan. Het ABC team kan de tools en tips die zijn meegegeven tijdens de teambuilding goed gebruiken in de praktijk zoals “the thinker” en “the feeler”, het toepassen van communicatietechnieken en last but not least: het beter leren kennen van elkaar!

See the English translation of the testimonial below.

The team building was very educational, the participants were enthusiastic and can look back on a team building where everyone has had their say. The ABC team can use the tools and tips provided during the team building in practice, such as “the thinker” and “the feeler”, applying communication techniques and last but not least: getting to know each other better!

Jethrina Daniel

Grassalco N.V.

 

Productivity Matters! is de tweede workshop, van Lybra, die ik heb bijgewoond. Zoals de eerste workshop (Friendly workspaces) die ik heb bijgewoond, is deze workshop excellent overgebracht door de geweldige trainers. Deze workshop is zeker een aanrader voor mensen die willen leren om beter om te gaan met werk en persoonlijke uitdagingen.

De belangrijkste aandachtspunten – het WAAROM kennen bij het stellen van doelen als focus en het vervangen van SMART naar SPORT doelen; het houden van positieve woorden en gedachten (RAS); productiviteitstools en praktische tips om een ​​leven te leiden waarin u in minder tijd en met minder moeite meer dingen kunt doen waar u van houdt.

See the English translation of the testimonial below.

Productivity Matters is the second workshop of Lybra that I had attended. Like the first workshop (Friendly workspaces), it was excellently delivered by amazing trainers – definitely worth attending when one is looking to improve one’s way of dealing work and personal life challenges.

The main takeaways – knowing the WHY in goal setting as the focus and replacing SMART to SPORT goal setting; keeping positive words and thoughts (RAS); productivity tools and best practices to living a life of being able able to do more of what you love in less time and effort.

Attending the workshop, has made me more aware/conscious of how I spend my time to what really matters.  Practicing good habits has become more spontaneous, dealings with colleagues and family become more harmonious and in summary feeling healthier inside out –  keeping a beautiful mindset.

INTERFARM N.V.

 

De groei van, zowel het individu als de groep, heeft een positieve impact gekregen door de training. Niet alleen op persoonlijk niveau, maar ook als groep. Bepaalde aspecten zijn we als groep al bewust van en bepaalde weer niet. Belangrijk is dat wij nu als groep, de kennis en informatie die we hebben meegekregen, meenemen in ons dagelijks leven en werkzaamheden. We leren te zeggen wat we willen; we leren feedback te geven en te vragen. Het emotionele gedeelte speelt een belangrijke rol in het geheel. Het laatste wat we willen doen is een collega (emotionele) schade toebrengen. Interessant voor de groep was de “Judgers” vs “Perceivers”. We waren zeer geboeid om te ontdekken tot welke groep je als individu behoort en hoe zaken worden aangepakt door een judger of perceiver. Belangrijk is dat we een middenweg vinden om zaken gedaan te krijgen. De opzet van de training is heel georganiseerd en stipt, maar tegelijkertijd ook luchtig en interactief. De trainers waren duidelijk en right to the point met af en toe een beetje humor. Lybra is zeker een aanrader als je jezelf of je organisatie wil upgraden. Jullie waren top.

See the English translation of the testimonial below.

The growth of both the individual and the group has had a positive impact through the training. Not only on a personal level, but also as a group. As a group we were already aware of certain aspects, but about other aspects we were not. It is important that we as a group now incorporate the knowledge and information we have received into our daily lives and activities. We have learned how to say what we want; how to give and ask for feedback. The emotional part plays an important role overall. The last thing that we want, is to cause (emotional) damage to a colleague. The interesting thing for the group was the “Judgers” vs “Perceivers”. We were very fascinated to discover to which group each individual belongs to, and how the judgers and perceivers approached their work. It is important that we find a middle ground to get things done. The design of the training is very organized and punctual, but also light and interactive. The trainers were clear and right to the point, with a little bit of humor here and there. Lybra is definitely recommended if you want to upgrade yourself or your organization. You were great.

Sharmain Nandlal

ARDAC International

 

Tijdens de sessies komen er emoties vrij t.w.: geduld, dankbaarheid, rust, vrede, motivatie en meer zelf vertrouwen. Er was ook een geschikte en rustige locatie uitgekozen waardoor ik me beter kon concentreren. Verder was er rustgevende muziek die werd afgespeeld op de achtergrond en dat voelde heel goed aan. Ik heb geleerd: hoe ik effectief kan communiceren door te zeggen wat ik wil, hoe ik mezelf kan helpen om te focussen d.m.v.  trigger woorden geduld, respect en help, geef een ieder een gelijke behandeling, oordeel mensen niet zonder dat je hun leert kennen, hoe te zeggen wat je wil / verwacht en om teproberen het woord ‘’NEE’’ te vermijden, dat je eerste indruk blijvend is dus blijf beleefd en kies je woorden, de 5B methode: Begroet, Beleefd, Bedien, Bedank en Besluit, hoe mezelf te brengen in een situatie waarin anderen zich bevinden, het opnemen en afsluiten van een telefoongesprek, het beantwoorden van e-mails, bedanken en uitnodigen voor de volgende keer. Verder heb ik ook geleerd doe altijd iets extra. De sessie heeft me geholpen: om tevreden te zijn voor alles waardoor het lijkt alsof er een nieuwe wereld is ontstaat, om te letten op mezelf dat ik elke dag een ieder beter en met zin begroet bij het binnen stappen op kantoor, maar ook thuis probeer ik betere woorden te kiezen bij het communiceren met mijn gezin en familie. Letten op de stem (toon en volume) en mijn houding.

Het is mijn allereerste keer dat ik aan zoiets heb deelgenomen. Mijn dank aan het team van Lybra is heel groot. Ik ben persoonlijk een heel kritische mens. Als ik merk dat iets ergens niet hoort of past leg ik dat gelijk voor. Nu doe ik dat anders, ik geef kansen maar ik stel wel een ultimatum voor wanneer ik uiterlijk iets gedaan wil krijgen. De bedoeling is dat wij uit onze fouten leren. Stap voor stap, maar vooral correct handelen. Ik heb nu meer zelfvertrouwen dan voorheen en dat is al een plus (+) punt voor mij om mijn doelen makkelijker te bereiken.

De veranderingen die ik heb gemerkt zijn als volgt:

Werk:

Ik kom nu extra gemotiveerd naar het werk om mijn taken te verrichten.

Bij het helpen van klanten houd ik de 5B methode in gedachten en altijd met een smile.

Privé:

Niet alleen bij klanten, maar ook in mijn privéleven, families en vrienden pas ik de 5B methode toe. Ik kies nu de beste en gepaste woorden uit als ik in gesprek ga en ik zeg wat ik wil.

Team:

Ik heb opgemerkt dat de onderlinge communicatie en het wederzijdsbegrip beter is geworden

Onderlinge relatie op de werkvloer is hechter geworden na de sessie. Wij proberen zoveel mogelijk onze samenwerking te optimaliseren en oplossingsgericht te werken.

See the English translation of the testimonial below.

During the sessions, emotions are released: patience, gratitude, peace, motivation and more self-confidence. The location that was selected was suitable and quiet, which allowed me to concentrate better. Furthermore, there was soothing music that played in the background and it felt very good. I learned: how to communicate effectively by saying what I want, how to help myself to focus through trigger words as patience, respect and help. I learned: to give everyone equal treatment, do not judge people without getting to know them, how to say what you want / expect and try to avoid the word ” NO ”, that your first impression is permanent so stay polite and choose your words, the 5B method: Greet, Polite, Operate, Thank and Decide, how to put myself in the same situation as others, recording and closing a phone call, answering emails, thanking and invite clients for the next time. I also learned to always do something extra. The session helped me: to be satisfied with everything that makes it seem like a new world has come into being, to pay attention to myself so that every day I greet everyone better and with sense when entering the office, but also at home I choose better words when communicating with my family and relatives. I pay attention to my voice (tone and volume) and my attitude.

It is my very first time that I have participated in something like this. My thanks to the team at Lybra. I am personally a very critical person. If I notice that something does not belong or fits somewhere, I immediately submit it. Now I do it differently, I give opportunities but I do propose an ultimatum when I want to get something done. The intention is that we learn from our mistakes. Step by step, but above all act correctly. I now have more confidence than before and that is already a plus (+) point for me to achieve my goals more easily.

The changes I’ve noticed are as follows:

Work:

I now come to work extra motivated to do my tasks.

When helping clients I keep the 5B method in mind and always with a smile.

Privately:

I apply the 5B method not only to customers, but also in my private life, families and friends. I now choose the best and appropriate words when I start a conversation and I say what I want.

Team:

I have noticed that mutual communication and mutual understanding has improved

Mutual relationships in the workplace have become closer after the session. We try to optimize our cooperation as much as possible and to work in a solution-oriented manner.

Kirpalani’s N.V.

De Teambuilding hebben wij als leerrijk, motiverend, opbouwend en soms confronterend ervaren. Wij hebben geleerd om de focus te leggen op het positieve, omdat alles waar je op focused groeit. Verder hebben wij geleerd om effectief te communiceren en ten alle tijden begrip en respect op te brengen voor elkaar. Er zijn skills bijgebracht om de interne – en externe dienstverlening te verbeteren. Van die skills is de 5B methode het best bijgebleven. Wij vonden het spiritueel aspect tijdens de teambuilding ook heel apart. Een aanrader om de cohesie binnen de groep te stimuleren.

See the English translation of the testimonial below.

We have experienced Team Building as educational, motivating, constructive and sometimes confrontational.We have learned to focus on the positive, because everything you focus on grows. We have also learned to communicate effectively and to understand and respect each other at all times. Skills have been added to improve internal and external services. Of those skills, the 5B method is what we remember the most. We also found the spiritual aspect during team building very special. Highly recommended to stimulate cohesion within the group.

Lindsey Somopawiro-Wongsodikromo

Kirpalani’s N.V.

 

 

 

De sessies waren boven mijn verwachting. De informatie was heel leerrijk en ik heb geleerd:

–              Hoe effectief te communiceren

–              De 5B methode: Begroet, Beleefd, Bedien, Bedank, Besluit

–              Hoe te focussen

–              Om te gaan met moeilijke klanten

Verder heb ik geleerd wat actief luisteren inhoudt en wat de impact kan zijn als je niet goed naar je klanten/collega’s luistert.

De meditatie- en de lichamelijke oefeningen vond ik ook erg interessant, want ik heb leren loslaten van alle negatieve gedachten/ gevoelens. De motivatie om mezelf te waarderen en van mezelf te houden heeft me uiteraard ook goed gedaan.

Een van de andere leuke ervaringen was ook samen opdrachten uit voeren met collega’s van de andere afdelingen/lokaties. Daar heb ik opgemerkt wie wat kan en wie welke skills bezit.

De trainers vond ik erg duidelijk en de leerstof is op een effectieve manier overgedragen. De trainers weten waarover ze praten en de voorbeelden die zijn gebruikt, sluiten aan. Ik kon mezelf terug vinden in elke scenario dat werd afgebeeld.

De rollenspellen, het uitvoeren van oefeningen in teamverband en de meditatie sessies waardeer ik het meest. Verder nog de ruimte die is gegeven om je opdracht te presenteren aan de groep.

Iedere ochtend voordat ik opsta motiveer ik mezelf om vol positiviteit naar onder andere het werk te gaan. Het geeft me die positieve vibe en push om mijn werkzaamheden uit te voeren. En dit helpt, want ik merk het aan me gedrag, denkwijze en het nemen van besluiten.

De manier van communiceren is veranderd. Ik ben nu meer gefocust en ik luister actiever. Ik kan hierdoor een betere oplossing voorstellen aan mijn klanten.

Ik kies de juiste woorden – ik zeg wat ik wil en dit werkt aardig. Doordat ik zeg wat ik wil zie ik de resultaten die ik wil zien.

Doordat ik mijn ochtend begin met een positieve instelling “Goedemorgen Lindsey, het is een mooie dag vandaag en je gaat het beste van maken”, merk ik dat ik betere resultaten kan boeken en mij niet stoor aan personen die negatief zijn ingesteld.

Doordat ik nu meer focus op wat ik wil en wat ik zeg, zie ik betere resultaten in het uitvoeren van mijn taken en verantwoordelijkheden.

Ik probeer nog meer te werken aan me geduld, het is nog niet wat het moet zijn maar ik kom wel daar.

Ik ben moeder van 3 prachtige kinderen. Ik heb 2 meisjes van 5 en 2 jaar en een zoontje van 8 maanden.

De communicatie tools die ik heb geleerd pas ik in mijn privéleven ook toe bij mijn gezin en ik merk al gedragsverandering bij mijn dochter van 2 jaar. Ik zeg niet meer: ‘’nee je mag je zus niet slaan’’ in de plaats daarvan zeg ik: “wees lief voor je zus.” Ze loopt naar haar zus toe en geef die een kusje.

Als ik van het werk kom begroet ik me gezin altijd met een smile, hoe vermoeid ik ook mag zijn van het werk, ik blijf smilen en ik zie de smile terug op hun gezichten. Ze vangen mij op met open armen en dat doet me heel goed.

De 5B-methode sticker heb ik trouwens ook aan de wand in de keuken (favoriete gedeelte van het huis waar mijn gezin en ik vaak gaan) geplakt. Dit herinnert mij altijd waarvoor de 5B methode staat.

 

Tot slot wil ik een ieder aanmoedigen om de Service With a Smile training te volgen, want het helpt je om positiever door het leven te gaan. Hierdoor laat je los van alle negatieve energie om je heen. Als je positief bent ingesteld bereik je ook betere resulaten en doelen.

Je leert hoe je op een effectieve manier kan communiceren, niet alleen met je collega’s of klanten, maar ook met de mensen om je heen (familie, vrienden en kennissen).

Durf te smilen/glimlachen en blijf altijd smilen/glimlachen!

Een glimlach kan diverse betekenissen hebben. In de meeste gevallen brengt een glimlach een positief effect teweeg.

Een glimlach doet wonderen!

 See the English translation of the Ttestimonial below.

The sessions were beyond my expectations. The information was very informative and I learned:

– How to communicate effectively

– The 5B method: Greet, Polite, Operate, Thank, Decision

– How to focus

– Dealing with difficult customers

I’ve also learned what active listening means and what the impact can be if you don’t listen to your customers/ colleagues.

I also found the meditation and the physical exercises very interesting, because I learned to let go of all negative thoughts/ feelings. The motivation to appreciate and love myself has been a great for me.

One of the other great experiences was also doing assignments together with colleagues from the other departments/ stores. There I noticed who can do what and who has which skills.

I found the trainers very clear and the information was transferred effectively. The trainers know what they are talking about and the examples used are in line. I found myself in every scenario depicted.

I appreciated the role-playing, performing team exercises and meditation sessions the most. Furthermore, the space that was given to present your assignments to the group.

Every morning before I get up, I motivate myself to go to work full of positivity. It gives me that positive vibe and push to carry out my work. And this helps, because I notice it in my behavior, thinking and making decisions.

The way of communicating has changed. I am now more focused and I listen more actively. This allows me to propose a better solution to my customers.

I choose the right words – I say what I want and this works nicely. By saying what I want, I see the results I want to see.

By starting my morning with a positive attitude “Good morning Lindsey, it is a beautiful day today and you are going to make the most of it”, I notice that I can achieve better results and that I am not bothered by people who are negative.

Because I now focus more on what I want and what I say, I see better results in the performance of my duties and responsibilities.

I try to work on my patience even more, it is not yet what it should be but I will get there.

I am a mother of 3 beautiful children. I have 2 girls aged 5 and 2 and an 8-month-old son.

In my personal life, I also use the communication tools that I have learned with my family and I have already noticed a change in behavior with my 2-year-old daughter. I no longer say, “No, you shouldn’t hit your sister,” instead I say, “Be nice to your sister.” She walks over to her sister and gives her a kiss.

When I come from work, I always greet my family with a smile, no matter how tired I may be from work, I keep on smiling and I see the smile on their faces. They receive me with open arms and that does me very well.

By the way, I also glued the 5B method sticker to the wall in the kitchen (favorite part of the house where my family and I often go). This always reminds me what the 5B method stands for.

Finally, I want to encourage everyone to follow the Service With a Smile training, because it helps you to go through life more positively. This releases you from all negative energy around you. If you are positive you also achieve better results and goals.

You learn how to communicate effectively, not only with your colleagues or customers, but also with the people around you (family, friends and acquaintances).

Dare to smile / smile and always smile / smile! A smile can have various meanings. In most cases, a smile produces a positive effect.

A smile works wonders!

Aartie Kalpoe

Apotheek N.V. Soma  

 

 

Mijn naam is Aartie Kalpoe en ik ben werkzaam als apothekersassistent bij apotheek N.V SOMA. Ik heb de mogelijkheid gehad van mijn werkgever om een Team Leadership training te volgen bij Lybra N.V en deel graag mijn ervaring met u.

Het ontvangst was bij elke sessie warm en gastvrij. De sessie’s waren heel interessant en niet te lang. De trainers zijn duidelijk en heel erg betrokken met iedere participant, wat ik dus heel fijn vond.

Deze training heeft mij een aantal belangrijke aspecten in het leven beter leren begrijpen. Deze zijn onder andere: waarom je medemens zich soms ‘anders’ gedraagt, dat we allemaal onze eigen eigenschappen hebben en dat als je die kunt herkennen je meer begrip heb voor het gedrag van je medemens en je elkaar beter kunt helpen waar nodig.

Verder heb ik geleerd mijn emoties te herkennen en ze op de juiste manier te resetten. Hierdoor kun je in elke situatie op de juiste manier handelen.

Time Management was een van de sessies die mij hebben verrast. Ik dacht altijd dat ik goed bezig was maar dankzij deze sessie heb ik geleerd dat je activiteiten zodanig organiseert dat je ook tijd voor jezelf overhoudt.

Kortom deze training was interessant en heel prettig. Ik ben dankzij deze training heel erg gegroeid op zowel prive- als professioneel gebied. Van al de sessies hebben Communication Matters! en Emotions Matter! mijn persoonlijke groei het meest geholpen. Voordeel van deze groei is dat ik mezelf en mijn medemens beter begrijp. Hierdoor zijn mijn relaties werk- en privérelaties positief veranderd en versterkt.

Ter afsluiting gaat mijn dank uit naar Krieshen en Sheetal. Dankzij hun inspirerende sessies heb ik zoveel handelingen zowel professioneel als privé positief kunnen veranderen.

Ik heb uit de training een motto overgenomen en vertel het aan eenieder die het maar wil horen:

CHOOSE TO BE HAPPY AND BE THE BEST VERSION OF YOU.

Nogmaals mijn hartelijke dank aan de directie van N.V. SOMA en LYBRA voor de mogelijkheid voor het volgen van deze training.

See the English translation of the testimonial below.

My name is Aartie Kalpoe and I work as a pharmacy assistant at pharmacy N.V SOMA. I have had the opportunity of my employer to follow a Team Leadership training at Lybra N.V and would like to share my experience with you.

The welcome at every session was warm. The sessions were very interesting and not too long. The trainers were clear and very involved with every participant, which I really enjoyed.

This training has taught me to understand a number of important aspects in life better. These include: why your fellow man sometimes behaves “differently”, that we all have our own characteristics and that if you can recognize them you have more understanding of your fellow man’s behavior and you can help each other better where necessary.

I also learned to recognize my emotions and to reset them in the right way. This allows you to act correctly in every situation.

Time Management was one of the sessions that surprised me. I always thought that I was doing well but thanks to this session I learned that you organize activities in such a way that you also have time for yourself.

In short, this training was interesting and very pleasant. Thanks to this training I have grown a lot in both private and professional areas. Communication Matters! and Emotions Matter! helped my personal growth the most. The advantage of this growth is that I understand myself and my fellow man better. This has positively changed and strengthened my work and private relationships.

Last but not least my thanks go out to Krieshen and Sheetal. Thanks to their inspiring sessions, I have been able to positively change so many actions both professionally and privately.

I have taken a motto from the training and I’m telling everyone who wants to hear it:

CHOOSE TO BE HAPPY AND BE THE BEST VERSION OF YOU.

Once again my heartfelt thanks to the management of N.V. SOMA and LYBRA for the opportunity to follow this training.

Jane Gomes

Apotheek N.V. Soma 

 

 

Mijn ervaring bij Lybra was geweldig en heel erg leerrijk. Aan het begin van iedere sessie dacht ik: ‘Wat nieuws en positief zal ik leren vandaag en met welke kennis en inzichten ga ik groeien vandaag?’

Het geen ik het meest waardeerde was dat we onze ervaringen mochten delen met Lybra en dat we van alles mochten uitpraten. Er was een luisterend oor voor ons die ons daarna begeleidde naar een positieve groei. Ik waarder het ten zeerste dat jullie mij hebben helpen groeien. Thank you for letting me grow.

Lybra heeft mijn denkwijze veranderd. Ze hebben me laten inzien dat stressen en mezelf druk maken geen oplossingen teweeg brengen.  Altijd positief blijven en geloof hebben in mezelf, hebben alles veranderd. Ik heb er geen woorden voor. Lybra just changed my life. Thank you Lybra

See the English translation of the testimonial below.

My experience at Lybra was great and very educational. Before every start of the sessions I thought to myself: what will I learn today and with what insights will I grow today?

The aspect I treasured the most that we were able to share our stories with Lybra and the we could talk it out. There were a listening ear and guidance to a positive growth. I really appreciate you helping me with my growth. Thank you for letting me grow.

Lybra changed my way of thinking. They made me realize that worrying and stressing won’t give you solutions. Staying positive and believing in myself changed everything. I can’t describe this. Lybra just changed my life. Thank you Lybra.

Koraisha Nanhay Khan

Apotheek N.V. Soma

 

Het was soms een eye opener voor mij. Dat je bewust wordt van dingen over jezelf. Hoe je handelt en overkomt bij anderen. Dus de self-awareness helpt je om jezelf te herkennen en verder te groeien.

Empowering women en je focus zijn 2 dingen die ik heb meegenomen in mijn leven. Zowel in mijn privéleven als op de werkvloer.

Ik heb nu een andere kijk op bepaalde dingen. Ik ben bewuster gaan kijken naar situaties en personen en weet nu beter te handelen.

Ik merk aan mezelf dat ik rustiger ben geworden en ook zo  overkom, dit blijkt uit reacties van collega’s. By het empoweren zie ik ook aan mensen hun gezicht dat ze het fijn vinden en dat ze zich op hun gemak voelen om hun verhaal bij mij te doen. Het vertrouwen onderling groeit dan ook meer.

See the English translation of  the testimonial below.

For me it was an eye opener. You become conscious about yourself. How you handle stuff and how others see you.  The self-awareness helps you recognize yourself and helps you grow.

The two things I implemented in my life are empowering women and my focus. In my personal life as my professional life.

I look at things different now. I’m more conscious of situations and people and know how to act better.

I noticed I am a bit relaxer and people notice it in my approach. I know this because of feedback from my colleagues. When I’m empowering I notice that people find it a pleasure and that they’re comfortable telling me their stories. The trust amongst each other is growing more.

Rienoe Koendanlal

Apotheek N.V. Soma

 

Ik ben dik tevreden met jullie training. Alle trainingen heb ik kunnen meenemen op de werkvloer en ook in mijn privéleven. ‘Ten alle tijden kalm zijn’ doet wonderen. Ik zeg altijd tegen me zelf: “Behandel anderen precies hoe jij behandeld zou willen worden.’’ Dankzij jullie nog een stapje verder in mijn carriére.

Dit wil ik delen met mevrouw Sheetal.

Ik heb veel gewerkt aan mijn emotie en ja, met trots mag ik aangeven dat ik ben gaan groeien. Ik ben super super trots op mezelf. Mijn dank is groot.

See the English translation of the testimonial below.

I’m really satisfied with your training. I could implement every lesson in my job and my personal life. To be calm at all times, does wonders. I always tell myself: “Treat others how you would like to be treated.” Thanks to you guys I’m a step ahead in my career.

I want to share this with Ms. Sheetal.

I worked a lot on my emotions, and yes I can proudly say that I’ve grown. I’m really proud of myself. I’m so thankful.

Inez Amatjasir-Sastro

Kirpalani’s N.V.

 

Mijn ervaring tijdens de sessie was leerrijk. Ik heb kunnen leren hoe om te gaan met mijn werk, dit heeft gemaakt dat ik veel meer ben gaan houden van mijn werk. Ik heb ook geleerd hoe vriendelijker om te gaan met de klanten.

Elkaar leren respecteren, naar elkaar leren luisteren en elkaar de nodige aandacht geven, waardeer ik het meest.

Ik heb geleerd hoe het werk binnen het bedrijf met mood te verrichten door mezelf elke dag te herinneren dat: ‘’we keep serving our customer and colleague with a smile.’’ Ik heb de 5B methode toegepast in mijn werk en het werkt heel goed.

Positieve veranderingen binnen mijn werk zijn dat ik mijn werk verricht met veel meer plezier en ik probeer goed te communiceren met mijn collega’s, door de 5B methode toe te passen.

Positieve veranderingen binnen mijn privéleven zijn dat ik minder frons en veel meer lach. Dit alles komt door zelf te werken aan mijn gedrag thuis zowel aan het werk.

 See the English translation of the testimonial below.

My experience during this session was educational. I’ve learned how to become better at my job, and this made me love my job even more. I’ve also learned how to be friendlier to my customers.

Respecting each other, listening to each other, and give each other the attention we need are the things I treasure the most.

I’ve learned how to do my job within the company with the right mood by reminding myself every day that: “we keep serving our colleague with a smile.” I’ve implemented the 5B method in my work and works great.

The positive changes within my work are that I work with much more pleasure and I try communicating better with my colleagues by using the 5B method.

Positive changes in my personal life are that I’m frowning less and smile more. This is because I’ve been working on my behavior at home, and at work.

Angeline Sisal

Kirpalani’s N.V.

Mijn naam is Angeline Sisal, Floormanager bij Kirpalani’s N.V.

Ook ik heb de training “Service With a Smile” gevolgd.

De consultants/ trainers waren heel duidelijk /helder in het overbrengen van de informatie.

De sessies waren heel interessant en leerijk. Geen moment dat je iets wilde missen.

Er werden tussendoor ook enkele ontspanningsoefeningen gedaan op een bepaalde muziekritme. Dat was heel erg aangenaam!

We waren interactief bezig en dat maakte het zo boeiend. Heel belangrijk was dat ik me comfortabel voelde, waardoor je jezelf kon zijn en zodoende ook je ervaringen te delen met de rest van het team en te groeien op professioneel en persoonlijk vlak.

Het volgende waardeerde ik het meest:

 • De luister- en communicatieve technieken waren een eye opener.
 • Jezelf te plaatsen in de schoenen van de klant.
 • Dat er echt tijd wordt gestopt in je, als individu om de kennis te kunnen toepassen op de werkvloer en in je privéleven

Dit geschiedde in een interactieve, ontspannen en rustgevende sfeer.

De kennis die ik heb opgedaan, de verschillende technieken/oefeningen die gegeven werden, hebben een positieve impact gehad. Ik heb een bredere kijk gehad op het gebied van Communicatie, Klantenservice etc.

De commitments die ik heb gemaakt, probeer ik steeds verder te laten groeien.

 • Je heb nog een bredere smile
 • Je neemt de tijd en geef de ruimte eerst te luisteren alvorens antwoord daarop te kunnen geven.
 • Je bekijkt zaken nu positiever dan het was en maakt de keus om positief naar dingen te kijken.
 • De kleine dingen die je toen onbewust deed, hebben gemaakt dat je nu bewust ervan ben. Dan merk je echt weld dat het grote dingen zijn.
 • Meer geduld
 • Ik merk dat ik ben gegroeid, en dat is ook de bedoeling van deze training. Dat je uiteindelijk op een andere level komt.

Ik adviseer anderen om deze training te volgen, omdat iedereen ernaar streeft om die service te geven waar klanten blij van worden. Dat gebeurt meestal, wanneer er achter die mooie smile ook een vriendelijke en zelfverzekerde medewerker staat. Wanneer je de klant dan inderdaad ziet opleven, brengt dat toch ook weer een smile op je gezicht? 

See the English translation of the testimonial below.

My name is Angeline Sisal, Floor Manager at Kirpalani’s N.V.

I also participated in the “Service With a Smile” training.

The consultants / trainers were very clear in transferring the information.

The sessions were very interesting and educational. You never wanted to miss anything.

In between, some relaxation exercises were done to a certain music rhythm. That was very pleasant!

We were interactive and that made it so interesting. It was very important that I felt comfortable, so that you could be yourself and thus share your experiences with the rest of the team and grow on a professional and personal level.

I liked the following the most:

– The listening and communicative techniques were an eye opener.

– Placing yourself in the customer’s shoes.

– That there is really time put in you, as an individual, to be able to apply the knowledge in the workplace and in your private life

This was done in an interactive, relaxed and calming atmosphere.

The knowledge I gained, the different techniques / exercises that were given, had a positive impact. I have had a broader view in the field of Communication, Customer Service etc.

I try to keep growing the commitments I have made.

– You have a brighter smile

– You take the time and give the room to listen before answering.

– You now look at things more positively than it was and make the choice to look at things positively.

–  You are aware of the little things you did unconsciously. Then you really notice that these are great things.

– More patience

– I notice that I have grown, and that is the intention of this training. That you eventually get to a different level.

I advise others to take this training because everyone strives to provide that service that makes customers happy. This usually happens when there is also a friendly and confident employee behind that beautiful smile. When you indeed see the customer revive, does that also bring a smile to your face?

Santusha Hemai

Baitali Group of Companies

 

Ik heb de sessie’s als heel prettig ervaren. Het was mijn eerste online ervaring en alles was duidelijk te volgen.

Ik heb geleerd om bewuster te zijn van mijn tijdsindeling per dag/ week en hoe effectiever mijn werk aan te pakken.

Ik vind dat ik mijn werk nu beter kan inplannen.

Door de sessie’s ben ik bewuster gaan nadenken over hoe mijn leven in elkaar zit en wat ik precies wil bereiken omdat ik zelden bij stil heb gestaan of ik de juiste keuzes maakte, gezond at en leefde en mijn tijd goed indeelde. Ik zie wat positieve verandering, vooral in mijn priveleven.

 

See the English translation of the testimonial below.

I have pleasantly experienced this workshop.

It was my first online experience and everything was easy to follow.

I have learned to be more aware of my schedule per day / week and how to approach my work more effectively.

I think I can plan my work better now.

The sessions made me think more consciously about how my life works and what exactly I want to achieve because I have rarely thought about whether I made the right choices, ate and lived healthy, and managed my time properly. I see some positive change, especially in my personal life.

FATUM

 

Onze ervaring tijdens de sessie’s was leerrijk, interessant en niet te lang. De nodige informatie was voldoende en de uitleg van de consultant kwam duidelijk over.

Deze training heeft ons geleerd om onszelf in de schoenen te plaatsen van de klant en wat de klant over onze producten via social media wilt weten/zien. Om zoveel mogelijk klanten hun aandacht te trekken via social media, hebben wij tools en tips meegekregen hoe wij onze advertenties beter kunnen ontwerpen. Deze training bood niet alleen een aantal tools om onze Social Media Marketing te verbeteren, maar ook om een connectie te maken met onze klanten.

Verder hebben wij geleerd om efficiënt en geordend te werk tegaan.Wij zijn dankzij deze training heel erg gegroeid op Social Media Marketing gebied.
Tot slot gaat onze dank uit naar Sheetal en Krieshen. Keep up the good work Lybra!

 

See the English translation of the testimonial below.

Our experience during the sessions was educational, interesting and not too long. The necessary information was sufficient and the consultant’s explanation was clear.

This training taught us to put ourselves in the shoes of the customer and what the customer wants to know / see about our products via social media. In order to attract as many customers as possible through social media, we have been given tools and tips on how we can design our advertisements better. This training not only offered a number of tools to improve our Social Media Marketing, but it has also helped us to connect with our customers.

We have also learned to work efficiently and orderly. Thanks to this training we have grown a lot in the field of Social Media Marketing.

Finally, our thanks go to Sheetal and Krieshen. Keep up the good work Lybra!

Fabiënne Warsosemito

Fatum N.V.

 

Ik wil een ieder aanmoedigen om de Service With a Smile training te volgen, want het helpt je om klantvriendelijker te worden, door altijd te blijven smilen en positiever door het leven tegaan. De consultant, de heer Krieshen kwam heel duidelijk over en de informatie was voldoende! Keep up the good work LYBRA!

 

See the English translation of the testimonial below.

I want to encourage everyone to follow the Service With a Smile training, because it helps you to become more customer-friendly, by always smiling and going through life more positively. The consultant, Mr. Krieshen came across very clearly and the information was sufficient! Keep up the good work LYBRA!

Melvin Best

Baitali Group N.V.

 

Hallo Lybra group,
Ik ben erg blij dat ik heb mogen deelnemen aan deze geweldige PM-training, het heeft veranderingen meegebracht in mijn leven, zowel op voor mijn werk en thuis.
Ik heb een certificaat ontvangen en ook een foto gemaakt om te bewijzen dat ik een waardige PM persoon ben.

 

See the English translation of the testimonial below.

Hi Lybra group,
I am very glad to have been a part of this amazing PM-training, that has been also a life changer for me as well at work and home.
I have got the certificate and also made a picture to prove that I am a worthy PM person.

Eric Ageda

Trading Manager, VSH Guyana Inc.

 

I found my experience to be very productive and the trainers were very informative and gave excellent life examples (felt like they were describing me). You get to share your experience with others as you speak freely and without judgment. This is by far the best training I’ve had and I look forward to doing more. I have learned that starting your day correctly can have a big impact on how you deal with customers and colleagues throughout the day. Also how to be an active listener and through meditation combined with breathing you learn to let go negative thoughts & feelings.

Service with a smile has helped me to realize that they were plenty of things I was doing wrong and by acknowledging them I can change them and better myself.

It has also helped me to:

 • Manage my tone
 • Uplift myself instead of beating myself up when I make a mistake. It is important to remember that we are only human and no one is perfect. Making a mistake is a part of life and it helps us to grow and learn so we do not repeat it over and over again.
 • Communicate more effectively

Thanks to Lybra for writing down our commitments and state where we are now and where we would like to be I’ve seen myself changed as I work on these commitments daily to make myself a better person, colleague, and friend. Having commitments/goals to work towards help us to grow significantly with time because you see the results.

I am a very loud speaker but after the training, I’ve consciously changed the volume of my voice both at home and at work. I had quite a bad habit of interrupting others while they were speaking to get in my point but now I wait until they are finished before I begin sharing my comments. I started meditating 10 minutes every morning and now I am calm and my thoughts are positive and more organized.

 

See the Dutch translation of the testimonial below.

Ik vond mijn ervaring erg productief en de trainers waren zeer informatief en gaven uitstekende levensvoorbeelden (het voelde alsof ze mij beschreven). U kunt uw ervaring met anderen delen terwijl u vrijuit en zonder oordeel spreekt. Dit is verreweg de beste training die ik heb gehad en ik kijk ernaar uit om meer te doen. Ik heb geleerd dat een goede start van de dag een grote impact kan hebben op hoe je de hele dag met klanten en collega’s omgaat. Ook hoe je een actieve luisteraar kunt zijn en door meditatie gecombineerd met ademhalingstechnieken leer je negatieve gedachten en gevoelens los te laten.

Service with a Smile heeft me geholpen te beseffen dat er genoeg dingen waren die ik verkeerd deed en door ze te erkennen, kan ik ze veranderen en mezelf verbeteren.

Het heeft me ook geholpen om:

 • Mijn toon te beheren
 • Mezelf een boost te geven in plaats van mezelf te ontmoedigen als ik een fout maak. Het is belangrijk om te onthouden dat we maar mens zijn en dat niemand perfect is. Een fout maken is een onderdeel van het leven en het helpt ons om te groeien en te leren, zodat we het niet steeds herhalen.
 • Effectiever te communiceren

Dank aan Lybra voor het opschrijven van onze  coachingsafspraken en voor het vermelden van waar we nu zijn en waar we zouden willen zijn. Ik heb mezelf zien veranderen terwijl ik dagelijks aan deze afspraken werk om mezelf een betere persoon, collega en vriend te maken. Het hebben van afspraken / doelen om naartoe te werken, helpt ons aanzienlijk te groeien omdat u met de tijd de resultaten ziet.

Ik ben een erg luide prater, maar na de training heb ik zowel thuis als op het werk bewust de volume van mijn stem veranderd. Ik had een nogal slechte gewoonte om anderen te onderbreken terwijl ze aan het praten waren om mijn punt te maken, maar nu wacht ik tot ze klaar zijn voordat ik mijn mening ga delen. Ik begin elke ochtend 10 minuten te mediteren en nu ben ik kalm en mijn gedachten zijn positief en meer georganiseerd.

Shakeva Adolphus

Customer Service, VSH Guyana Inc.

 

My experiences during the sessions were informative, exciting, and a short but great journey. I can really say that it expanded my knowledge not only in Customer Service but in my personal life. I have learned how to communicate and create better relationships with people, telephone etiquette, and email etiquette. Of course, these broad areas had many subjects like my body language, words, and tone in communication; motivating myself before, during, and after work; being pleasant and as helpful to customers even on the phone; making my work easier by using formats and the list goes on. The extent to which this training has helped me is unbelievable. I say this because it has not only helped to make a conscious change but has molded me in ways unconsciously. The way I carry myself in the workplace with customers, the urge to satisfy them, the importance of practicing self-motivation, and I am so very grateful. Lybra has contributed to my growth by showing me how important it is to know all that customers desire and in that way, I have been slowly but surely getting better at my job and personal life step by step in the ways that they have taught me. The changes I have seen in my work and life varies. Knowing what and how to carry about your work is important and now I am able to make my work much easier, faster, and hence more progressive. My personal life has developed mentally as I now try to be consistent in self-motivation and I must say that it has also helped me to mature in some ways like being patient. Furthermore, these experiences have shaped me to better serve my company.

With all this being said, I would like to thank the Lybra Team for the knowledge they have shared. It was a great learning experience and I hope to someday participate in a longer journey with the team.

 

See the Dutch translation of the testimonial below.

Mijn ervaring met Lybra was zeer leerrijk; het was een korte, maar geweldige ervaring. Ik kan echt zeggen dat het mijn kennis heeft verrijkt, niet alleen met betrekking tot klantenservice, maar ook met betrekking tot mijn persoonlijke leven. Ik heb geleerd om beter te communiceren en betere relaties te creëren met mensen, telefoonetiquette en e-mailetiquette.

Natuurlijk hadden de onderwerpen veel sub-onderwerpen zoals mijn lichaamstaal, woorden en toon in communicatie; mezelf motiveren voor, tijdens en na het werk; aangenaam en net zo behulpzaam zijn voor klanten, zelfs aan de telefoon; mijn werk gemakkelijker maken door templates te gebruiken en de lijst gaat maar door.

De mate waarin deze training mij heeft geholpen, is ongelooflijk. Ik zeg dit omdat het niet alleen heeft bijgedragen tot een bewuste verandering, maar me ook onbewust heeft gevormd. De manier waarop ik mezelf presenteer op de werkplek en aan klanten, de drang om klanten tevreden te stellen, het belang van zelfmotivatie; ik ben zo erg dankbaar.

Lybra heeft bijgedragen aan mijn groei door me te laten zien hoe belangrijk het is om alles te weten wat klanten verlangen en op die manier ben ik langzaam maar zeker stap voor stap beter geworden in mijn werk en privéleven. De veranderingen die ik in mijn werk en leven heb gezien, lopen uiteen. Weten hoe je met je werk moet omgaan is belangrijk en nu kan ik mijn werk veel gemakkelijker, sneller en dus progressiever maken.

Mijn persoonlijk leven heeft zich ontwikkeld en ik probeer nu consequent te zijn in zelfmotivatie en ik moet zeggen dat het me ook heeft geholpen om op een bepaalde manier volwassener te worden, bijvoorbeeld door geduldig te zijn.

Met dit alles gezegd, wil ik het Lybra Team bedanken voor de kennis die ze hebben gedeeld. Het was een geweldige leerervaring en ik hoop op een dag deel te nemen aan een langer programma met het team.

Mark McAdam

Customer Service, Fatum N.V.

During the past few weeks of training, my experience with Lybra was awesome and exciting. The lecturers were very kind, they have a great personality, and they are also helpful and are always willing to go the extra mile for us.

So what have I learned, I have learned a lot actually, especially with the before part of customer service, it is important to start the day with the right attitude and to be in the right frame of mind.

This helps me in a way to connect with my colleague and customers, it makes them feel that I am a person who is always in a positive attitude and that they and can ask me anything.

Lyra contributed to my growth especially with drafting an email template and cutting down the time it takes. There was a time where I would go back to old email just to copy and paste standard information which would take a lot of time. But now the email template reduces that time.

There were a lot of changes I have noticed after the session both in my work and private life, especially with effective communication, the way I use my words to convey my message, the tone on which I speak, and my body language towards people.

 

See the Dutch translation of the testimonial below.

Tijdens de afgelopen weken van training was mijn ervaring met Lybra geweldig. De trainers waren erg aardig, ze hebben een geweldige persoonlijkheid en ze zijn ook behulpzaam en zijn altijd bereid om iets extra voor ons te doen.

Ik heb veel geleerd, vooral de voorbereiding van klantenservice, het is belangrijk om de dag met de juiste instelling en in de juiste gemoedstoestand te beginnen.

Dit helpt me op een manier om contact te maken met mijn collega en klanten, het geeft hen het gevoel dat ik een persoon ben die altijd in een positieve houding staat en dat ze en mij alles kunnen vragen.

Lybra heeft bijgedragen aan mijn groei, vooral door e-mail templates in te stellen en de tijd voor emailafhandeling te verkorten. Er was een tijd dat ik terugging naar oude e-mails om alleen standaardinformatie te kopiëren en te plakken, wat veel tijd zou kosten. Maar nu met de email templates, win ik tijd.

Er waren veel veranderingen die ik na de sessie heb opgemerkt, zowel in mijn werk- als in mijn privéleven, vooral met effectieve communicatie, de manier waarop ik mijn woorden gebruik om mijn boodschap over te brengen, de toon waarop ik spreek en mijn lichaamstaal naar mensen toe.

Jermain Muntslag

Verzekeringsinspecteur, Fatum N.V.

 

My experience of the session is that I am very impressed overall and found it very educational. I learned to recognize myself and the people around me and to see what type of people I am dealing with. This helps me tolerate and adapt better to society. Lybra has had a positive influence on my growth process. I am more tolerant and patient and I am well prepared when I need to go to the client. I am more conscious about product knowledge and how to connect with the client when making an offer. My focus is better and I have more courage

 

See the Dutch translation of the testimonial below.

Mijn ervaring tijdens de sessies was heel indrukwekkend en leerrijk. Ik heb geleerd mezelf en de mensen om mij heen te herkennen en te zien met welke type mensen ik te maken heb.  Dit helpt mij verdragen en beter aan te passen in de samenleving. Lybra heeft een positieve invloed gehad op mijn groeiproces. Ik ben verdraagzamer en geduldiger en goed voorbereid wanneer ik naar de klant toe moet gaan. Ik heb geleerd mijn product, welke ik de klant bied, goed te kennen. Mijn focus is beter en ik durf meer.

Renouka Chotoe

Administratie & Herverzekering, Fatum N.V.

 

I found the sessions beyond my expectations, fascinating and above all instructive. The way of conveying the material by the trainer was great. It wasn’t boring at all. What has stayed with me are the:

– The 5Bs: I used them in practice, but never thought about it before. I especially make sure that I do not forget to thank the customer.

– The tools for effective communication and the factors that allow me to connect with the person across from me.

The session, Service With a Smile, made me more aware of my attitude. I no longer look so straight but have a smile on my face.

I try to be more flexible at all times and it helps both in the workplace and in my private life. Fatum N.V. is a service company and the session made me more aware of how to provide the service as well as possible. I pay attention to my tone, appearance and choice of words.

Both in the workplace and in my private life, I motivate myself to have a positive attitude and use the right words.

Because I am now aware, I make sure that I make a connection with the person opposite me. It could be a customer, a colleague and even my 4-year old son.

 

See the Dutch translation of the testimonial below.

Ik vond de sessies buiten mijn verwachting, boeiend en vooral leerrijk. De manier van de stof overbrengen, door de trainer, was top. Het was helemaal niet saai. Wat mij is bijgebleven zijn de:

–              De 5B’s: ik gebruikte die in de praktijk wel, maar stond er nooit eerder bij stil. Ik let er vooral op dat ik niet vergeet de klant te bedanken.

–              De tools voor effectieve communicatie en die factoren de ervoor zorgen dat ik een connectie kan maken met de persoon tegenover mij.

De sessie, Service With a Smile, heeft me bewuster gemaakt van mijn houding. Ik kijk niet meer zo strak maar ik heb een smile op mijn gezicht.

Ik probeer me ten alle tijden flexibeler op te stellen en het helpt op de werkvloer zowel in de privésfeer. Fatum N.V. is een dienstverlenend bedrijf en de sessie heeft me bewuster gemaakt van hoe ik de service zo goed mogelijk moet verlenen. Ik let op mijn toon, uitstraling en woorkeuze.

Zowel op de werkvloer als in de privésfeer motiveer ik mezelf om een positieve houding te hebben en de juiste worden te gebruiken.

Doordat ik nu bewust ben, let ik er op dat ik een connectie maak met de persoon tegenover mij. Het kan zijn een klant, een collega en zelfs mijn zoontje van 4 jaar.

Giovanni Tjon-Aman

Debiteuren Administratie, Fatum N.V.

 

The sessions were interesting and educational. There was enough interaction, which gave me more clarity in certain course of events. I gained more insight into communicating effectively with customers, applying cross-selling techniques and the essence of double-checking during telephone conversations about what has been agreed. This helps me to make better preparations before contacting the customer. Lybra has ensured better preparation of my work, quickly and easily identifying the customer’s needs and always letting the customer speak. I also learned how to determine what kind of customer type I am dealing with and how to adjust my way of thinking. I have noticed that I now let people finish talking, both in the workplace and in the private sphere. I also use less insurance jargon when communicating with customers. I now put myself in the customer’s shoes more easily, so that I become aware of the situation more quickly and I always remain positive.

 

See the Dutch translation of the testimonial below.

De sessie’s waren interessant en leerrijk. Er vond voldoende interactie plaats, waardoor ik meer duidelijkheid kreeg in bepaalde gang van zaken. Ik heb meer inzicht gekregen in het effectief communiceren met klanten, het toepassen van cross-selling technieken en altijd double-checken bij telefoongesprekken over hetgeen is afgesproken. Dit helpt mij om betere voorbereidingen te doen voordat ik contact maak met de klant. Zij hebben gezorgd voor betere voorbereiding van mijn werkzaamheden, snel en makkelijk indentificeren van de behoefte van de klant en altijd de klant laten uitspreken. Ook in het vaststellen welke soort klanttype je te maken hebt en aanpassen van mijn denkwijze. Ik heb gemerkt dat ik mensen nu vaker laat uitpraten zowel op de werkvloer als prive. Ook gebruik ik minder verzekeringsjargon bij het communiceren met klanten. Ik plaats mezelf nu makkelijker in de schoenen van de klant, zodat ik sneller bewust word van de situatie en ik blijf altijd positief.

Naomi Kartodikromo

Assistant Manager Polis Administratie, Fatum N.V.

 

Both sessions were educational and interesting for me. Especially the meditation exercises where I had to let go of negative thoughts and feelings for myself and convert them into a positive mindset.

I learned a lot of techniques such as sales techniques, effective communication, the 5B method, meditation exercises, in short there were a lot of great tools.

The spiritual part has made me think more about how I’m going to start the day, how I’m going to show more patience for my son on the autism spectrum, how I can pay more attention to my family, how I can have more fun in my work, how can I accept that one colleague for who he is, how can I do something extra today, how can I work with my colleagues as a close-knit team as the friendliest financial service provider? How do I stay focused? I now want to do something extra positive in everything I do, every day at home and on the work floor.

I am more focused and don’t take things for granted anymore. With a goal in mind (both private and business), I can plan, prepare and implement or do better. I listen empathetically and try to put myself in the shoes of the customer, so that I can understand him or her better and give that top service with an even broader smile!

Team Lybra, thank you for this positive change in my private and business life.

 

See the Dutch translation of the testimonial below.

Beide sessies waren leerrijk en boeiend voor mij. Vooral de meditatie oefeningen waarbij ik voor mezelf negatieve gedachten en gevoelens moest loslaten en die moest omzetten in een positieve mindset.

Ik heb heel veel technieken geleerd zoals salestechnieken, effectieve communicatie, de 5B methode, meditatie oefeningen, kortom het waren veel geweldige tools.

Door het spirituele gedeelte ben ik meer gaan nadenken over hoe ik de dag ga beginnen, hoe ik meer geduld ga opbrengen voor mijn zoon in het autismespectrum, hoe ik meer aandacht kan schenken aan mijn gezin, hoe ik meer plezier kan hebben in mijn werk, hoe ik kan ik die ene collega accepteren hoe hij is, hoe kan ik vandaag iets extra doen aan mijn vriendelijkheid, hoe kan ik samen met mijn collega’s als een hecht team het werk doen als de meest vriendelijkste financiële dienstverlener? Hoe blijf ik gefocust? Ik wil nu in alles wat ik doe iets extra positief doen, elke dag zowel thuis als op de werkvloer.

Ik ben meer gefocust en zie dingen niet meer als vanzelfsprekend aan. Met een doel voor ogen (zowel privé als zakelijk) waarover ik heb nagedacht, kan ik beter plannen, voorbereiden en het uitvoeren of doen. Ik luister empathisch en probeer mezelf in de schoenen te plaatsen van de klant, zodat ik hem of haar beter kan begrijpen en die topservice te geven met een nog bredere smile!

Team Lybra, dank voor deze positieve verandering in mijn leven zowel privé als zakelijk.

Eleon Ngadino

Teamleider, Fatum N.V.

 

At first I thought: “another customer satisfaction course. But this course, Service With a Smile, was different. It was a bit more personal. I learned not only to smile at work, but it already starts at home. The training helped me in the workplace by providing the necessary feedback and tips, because I come into direct contact with customers and relations. The biggest barrier is to be much more patient, but the changes are positive.

 

See the Dutch translation of the testimonial below.

In eerste instantie dacht ik: “weer zo een klanttevredenheidcursus. ” Maar deze cursus, Service With a Smile, was anders. Het was een stukje persoonlijker. Ik heb geleerd om niet alleen aan het werk te smile, maar het begint thuis al. De training heeft mij geholpen op de werkvloer door de nodige feedback en tips te geven, want ik kom rechtstreeks in contact met klanten en relaties. De grootste drempel is om veel geduldiger te zijn, maar de veranderingen zijn positief.

Share This